Regulamin

REGULAMIN E- SKLEPU KAWEPALE SP.Z O.O.

 • Niniejszy Regulamin E-sklepu dostępnego pod adresem http://kawepale.pl/ prowadzony jest przez
  KAWEPALE Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Sękocińska 20 lok. 19, 02-313 Warszawa,
  NIP: 527 281 36 36, REGON: 367850458, KRS: 0000687611
 • Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania ze E-sklepu oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem E-sklepu. https://www.kawepale.pl/
 • Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1.  adres poczty elektronicznej (w Dni Robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00): biuro@kawepale.plmietelski@kawepale.pl
  2.  telefonicznie pod numerem (w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 16.00):
   +48 603 593 599, +48 883 548 811

DEFINICJE

 • Czas Realizacji Zamówienia  – czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane dostawcy w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Klienta adres;
  Czas Realizacji Zamówienia nie dotyczy czasu dostawy.
 • Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 • Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych
  w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz którego świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 • Konsument – osoba fizyczna, która bierze udział wraz z przedsiębiorcą w czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta i dokumentacja związana z jego Zamówieniami.
 • Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący, integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia.
 • Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Sprzedawca informuje Klienta o nowościach w Sklepie, poprzez okresowe przesyłanie wybranych i stosownie zredagowanych
  treści w postaci listu elektronicznego.
 • Rejestracja – usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego.
 • Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.kawepale.pl, z wykorzystaniem którego Klient może złożyć Zamówienie na dostępne Towary.
 • Towar – produkt dostępny w Sklepie Internetowym, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, 
  za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży
  które określa istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  Klient może składać Zamówienia tylko na dostępne Towary.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, a ponadto zakładania i prowadzenia Konta, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem.
 2. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów. Sklep udostępnia również każdemu Klientowi bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną całodobowo przez wszystkie dni w roku. Usługami tymi są: formularz Zamówienia, formularz rejestracji i logowania, Konto, Koszyk, Newsletter.
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
 4. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

REJESTRACJA

 1. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji.
 2. Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego Klienta w następstwie wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Sklepie, według interaktywnego formularza. Klient wypełnia formularz stosując się do odpowiednich komunikatów wyświetlanych w formularzu podczas jego uzupełniania (w szczególności Klient podaje swoje prawdziwe dane oraz te oznaczone jako obowiązkowe), a następnie aktywuje przycisk „Dokończ Rejestrację”.
 3. Klient może również założyć Konto w trakcie procedury składania Zamówienia poprzez uaktywnienie przycisku „Zarejestrować”.
 4. Klient, używając funkcji formularzy, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne.
 5. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji przez link aktywacyjny, wysłany na adres e-mail Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.
 6. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Klient narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. W procesie Rejestracji Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.,

ZAMÓWIENIE

 1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego
  lub nie mają statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego. Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury Rejestracji i logowania.
 3. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować.
 4. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia formę przesyłki Zamówienia, a także formę płatności oraz adres i dane do wysyłki. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Potwierdź zakup”.
 5. Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. łączna cena i informacje szczegółowe Zamówienia.
 6. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku, „Potwierdź zakup” istnieje możliwość wykrywania, a także korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni,
  niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.
 7. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Towarów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez
  Klienta w Zamówieniu.
 8. Utrwalanie, zabezpieczanie, a także udostępnianie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje
  za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu, w tym w Koncie Klienta oraz wysyłana jest na adres e-mail Klienta, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Klientowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 9. Czas Realizacji Zamówienia wynosi do 5 (pięciu) Dni Roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po:
  1. płatność przy odbiorze – po zawarciu Umowy Sprzedaży,
  2. przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,
  3. płatność przez Tpay – po potwierdzeniu otrzymanym przez    Sprzedawcę od operatora płatności.
 10. Po ww. czasie Realizacji Zamówienia, Towar wydawany jest przewoźnikowi.
 11. Czas doręczenia towaru przez przewoźnika to od 1 do 3 dni roboczych.

CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT),
  oraz wyrażone są w złotych polskich. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu
  Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.
 3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. płatność przy odbiorze;
  3. płatność elektroniczna poprzez zewnętrzny system płatności Tpay należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808), przy ul. Św. Marcina 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357; NIP: 7773061579.
  4. Klient jest zobowiązany uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  5. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT na żądanie Klienta. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
  6. Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w szczególności w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów), z zastrzeżeniem, iż warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

DOSTAWA

 1. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że strony Umowy Sprzedaży
  postanowią inaczej.
 2. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta, a dodatkowo Klient może wybrać jedną z następujących form dostawy Zamówienia:
  1. Za pośrednictwem firmy kuriereskiej (tylko za przedpłatą);
  2. za pośrednictwem firmy kurierskiej (za pobraniem i za przedpłatą);
  3. odbiór osobisty pod adresem: ul. Kineskopowa 1, Piaseczno
 3. Koszt wysyłki uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i opcji dostawy wybranej przez Klienta. Po dokonaniu tych wyborów przez Klienta, koszty te doliczane są do kwoty Zamówienia w podsumowaniu.
 4. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad, zgodny z opisem na stronie E-sklepu.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na Adres Sprzedawcy lub osobiście pod Adresem Sprzedawcy. Wraz ze złożeniem reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.
 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności;
  2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych
 4. z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę reklamowanego Produktu.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca wymieni Produkt
  na nowy i wyśle go do Klienta na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa z przyczyn obiektywnych, Sprzedawca zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Produkt niezwłocznie
  po rozpatrzeniu reklamacji.

ODSTĄPIENIE
OD UMOWY

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostawy zamówienia określonych w chwili złożenia zamówienia.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na Adres Sprzedawcy.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia następującego po dniu w którym nastąpiło wydanie Klientowi Produktów.
 4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres wskazany w pkt 1.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności z wyjątkiem kosztów dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu.
 6. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, E-sklep ma prawo odstąpić od umowy  w przypadku:
  1. podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu zamówienia,
  2. braku kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail,
  3. nieprawidłowo złożonego zamówienia,
  4. uznania przez E-sklep, że działania Klienta są  niezgodne z   powszechnie obowiązującym prawem
   lub prowadza do jego   nadużycia, w szczególności: hackerstwa, użycia cudzych danych 
   identyfikujących w E-sklepie, podszywania się pod inną osobę.
  5. złożenia zamówienia w celu innym niż nabycie towarów oferowanych przez E-sklep.

ZMIANA REGULAMINU

 1. E-sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Klienci zarejestrowani w E-sklepie zostaną poinformowani drogą elektroniczną poprzez adres e-mail.
 3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w E-sklepie nie będą możliwe.
 4. Klient, który nie zaakceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian ma prawo do usunięcia konta w każdym czasie.
 5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez KAWEPALE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji, co jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia i zakupu Produktów w E-sklepie.
 2. Klient wyraża zgodę na udostępnianie KAWEPALE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA danych osobowych niezbędnych do dokonania płatności za Produkty zamówione w E-sklepie.
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania Umowy sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w E-sklepie. Dane osobowe przechowuje się w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922).
 4. Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych, ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.
 5. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://www.kawepale.pl/pl/sklep

Data wejścia w życie Regulaminu: 15.12.2022 r.

Zamknij
Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.