Spraw komuś niespodziankę lub daj coś, czego się spodziewa. Dla nas najważniejsze jest to, że sprawisz mu radość.

Wybierz kwote oraz uzupełnij imię i nazwisko dla osoby, której chcesz kupić voucher

Kawe Pale

Voucher

dla

na kwote złotych

firstName

lastLname

address_1

address_2

city

state

postcode

country

emailAddress

phone

chooseDeliveryMethod

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERA

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin dotyczy warunków korzystania z Voucherów. Warunki zakupu vouchera reguluje regulamin Sklepu Internetowego.
  2. Wystawcą Vouchera jest KawePale Sp. z o.o. Spółka Komandytowa wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Kineskopowa 1C, 05-500 Piaseczno i adres siedziby firmy: ul. Zawiszy 16B/116, 01-167 Warszawa NIP: 5272813636, REGON: 367850458 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@kawepale.pl
  3. Definicje:
   1. VOUCHER – bon towarowy o oznaczonej wartości, uprawniający Klienta do wykorzystania go w Sklepie Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem, w oznaczonym w nim terminie oraz w wartości na nim zapisanej. Bon towarowy nie jest Produktem, lecz jedynie dokumentem uprawniającym Klienta do zakupu w Sklepie Sprzedawcy. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się Produkty w Sklepie
   2. KLIENT, POSIADACZ VOUCHERA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych - będąca posiadaczem Vouchera.
   3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   4. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   5. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Vouchera.
   6. SKLEP – Sklep Internetowy.
   7. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.kawepale.pl
  4. WYSTAWCA, SPRZEDAWCA – KawePale Sp. z o.o. Spółka Komandytowa wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Kineskopowa 1C, 05-500 Piaseczno i adres siedziby firmy: ul. Zawiszy 16B/116, 01-167 Warszawa NIP: 5272813636, REGON: 367850458 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@kawepale.pl
   1. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą w Sklepie.
 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z VOUCHERA
  1. Voucher zawiera unikalny kod, którego wpisanie w trakcie składania zamówienia realizującego voucher powoduje rabat o wartości samego vouchera.
  2. Voucher jest ważny przez okres 12 miesięcy od dnia wystawienia Vouchera. Datą początkową jest dzień zakupu vouchera.
  3. Posiadacz Vouchera jest uprawniony do jednorazowego wykorzystania Vouchera w oznaczonym na nim terminie (termin ważności Vouchera) oraz w wartości na niej zapisanej poprzez zakup Produktów w Sklepie Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  4. Voucher może zostać zrealizowany przez Klienta w Sklepie Sprzedawcy w terminie na nim podanym (termin ważności Vouchera).
  5. Voucher zastępuje w Sklepie środki pieniężne o wartości na nim zapisanej celem dokonania płatności tytułem Umowy Sprzedaży, ale sam nie podlega wymianie na środki pieniężne.
  6. Klient ma prawo zrealizować Voucher w przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość przekracza wartość nominalną Vouchera, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny korzystając z dostępnych sposobów płatności w Sklepie. W przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość jest mniejsza niż wartość zapisana na realizowanym Voucherze, Klient nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę między wartością Umowy Sprzedaży, a wartością zapisaną na Voucherze. Klient nie jest także upoważniony do ponownego wykorzystania Vouchera.
 3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Reklamacje związane z korzystaniem z Vouchera oraz realizacją niniejszego Regulaminu Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kawepale.pl na adres: ul. Kineskopowa 1C, 05-500 Piaseczno
  2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Wystawcę.
  3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Wystawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.